Objavljena publikacija o zagovaranju zasnovanom na podacima (Improving Data Driven Advocacy)

Podaci su jedan od najvažnijih elemenata za efikasno i na dokazima zasnovano zagovaranje. Ovakvi podaci mogu uticati na mišljenje javnosti i različitih donosioca politika, za identifikaciju novih politika ili signalizaciju potreba za izmjenama i revizijom već postojećih politika. Ovo je posebno važno za države koje se susreću sa brojnim socio-ekonomskim izazovima kao što su nezaposlenost,…

Učešće na regionalnoj konferenciji “Western Balkans European Social Survey Conference for Data-Driven Advocacy”

Regionalna konferencija o zagovaranju politika na temelju podataka održana je u Durresu u Albaniji u periodu od 09.12.2021. do 12.12.2021. godine. Ova konferencija organizovana je od strane SCiDEV centra iz Albanije i WBESS mreže. Ispred CREDI-a koji je član WBESS mreže, konferenciji je prisustvovala Ilma Kurtović, koordinatorica CREDI-evog Odjela za prikupljanje podataka. Svrha ovog događaja…